Występ gimnazjalistów z Chojny

Dnia 08 marca 2014 z oka­zji Dnia Kobiet miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła mło­dzież z Gim­na­zjum w Choj­nie, orga­ni­zu­jac kon­cert życzeń