Historia

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju jest organizacją działającą na rzecz  Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju od 2006 r., którego głównym celem jest wszechstronna pomoc jego mieszkańcom. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadmy statut Organizacji Pożytku Publicznego od 2008 r.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

 • Prowadzenie działań na rzecz pomocy mieszkańcom DPS Trzcińsko-Zdrój, poprawy warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
 • Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego.
 • Ochronę i promowanie praw mieszkańcom DPS-u.
 • Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego mieszkańcom DPS.
 • Organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących mieszkańców domu pomocy społecznej ze społecznością lokalną.
 • Organizowanie społecznego wolontariatu oraz jego promocja w szerszych kręgach społecznych i środkach masowego przekazu.
 • Udział w programach społecznych, inicjowanie własnych.
 • Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą osobom niepełnosprawnym, oraz z osobami prawnymi, fizycznymi, celem realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
 • Wsparcie dla działań Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w osiągnięciu standardów usług świadczonych w domach pomocy społecznej.
 • Nawiązywanie kontaktów z państwowymi oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami a także organizowanie akcji ofiarności społecznej, pozyskiwanie partnerów, darczyńców, sponsorów celem współpracy i pozyskiwania środków finansowych.
 • Gromadzenie środków na remonty i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju celem poprawy warunków mieszkalno-bytowych.
 • Organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej, celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług.
 • Finansowe i rzeczowe wspieranie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, którzy ze względów losowych nie mogą w pełni zaspokoić swoich podstawowych potrzeb samodzielnie.