Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Dnia 15 stycz­nia 2014 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział we wspól­nym kolę­do­wa­niu orga­ni­zo­wa­nym przez Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Moryniu.