Seni Cup 2014

W dniach 21–23 maja, miesz­kańcy Domu, brali udział po raz ósmy w Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym Piłki Noż­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Seni Cup 2014 w Pogo­rze­licy. Orga­ni­za­to­rami tej imprezy były TZMO, Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Opieki Dłu­go­ter­mi­no­wej i Pomocy Spo­łecz­nej „Dom Pod Słoń­cem” oraz Fun­da­cja „ Razem Zmie­niamy Świat”. Corocz­nym celem roz­gry­wek, jest inte­gra­cja osób nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie ze spo­łe­czeń­stwem w opar­ciu o zasady akcep­ta­cji, zro­zu­mie­nia i wza­jem­nego sza­cunku, oraz popu­la­ry­za­cja piłki noż­nej wśród miesz­kań­ców DPS-ów i innych pla­có­wek dłu­go­ter­mi­no­wych. W tur­nieju brały udział 24 dru­żyny. Ze względu na wiek i stan zdro­wia, nasi pod­opieczni nie pod­jęli rywa­li­za­cji na boisku w meczach kwa­li­fi­ka­cyj­nych, nato­miast nie mieli sobie rów­nych w wielu kon­kur­sach spor­to­wych. Wszyst­kim dru­ży­nom słu­ży­li­śmy gorą­cym dopin­giem.Pod­czas tur­nieju bra­li­śmy rów­nież udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym, wie­czorku arty­stycz­nym i oczy­wi­ście we wspól­nej zaba­wie. Takie spo­tka­nia dają moż­li­wość naszym miesz­kań­com nawią­za­nia nowych i pod­trzy­my­wa­nia nawią­za­nych już zna­jo­mo­ści, a także choć na chwilę zapo­mnieć o wła­snych sła­bo­ściach i nie­peł­no­spraw­no­ści. Dzię­ku­jemy orga­ni­za­to­rom za moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w fan­ta­stycz­nym tur­nieju i atrak­cje pod­czas całego pobytu. Z gło­wami peł­nych wspo­mnień i wra­żeń, nie możemy docze­kać się kolej­nej edy­cji Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nego Seni Cup.