Przegląd Inscenizacji Tanecznej – Chojna

Dnia 07 maja 2014 miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w prze­glą­dzie insce­ni­za­cji tanecz­nej w Choj­nie. Wystą­pi­li­śmy z Can­try Schow.