Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Dzięki długoletnim staraniom władz Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju rozpoczęły się prace remontowe mające na celu odrestaurowanie obiektów dawnego uzdrowiska, a dzisiejszego DPS. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, OŚ PRIORYTETOWA 5 – TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA, Poddziałanie 5.2.2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Realizatorem projektu jest Powiat Gryfiński w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju, w ramach projektu pn:” Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego” nr projektu WND-RPZP.05.02.02-32-003/10.

Założeniem projektu jest odrestaurowanie obiektów będących zabytkiem związanym ze zdrojowym charakterem miasta, gdyż obiekt ten został wybudowany jako uzdrowisko borowinowe uruchomione na przełomie XIX i XX wieku. Jego renowacja odtworzy ważny aspekt funkcjonowania miasta, podkreśli jego charakter, tożsamość kulturową i odrębność w stosunku do innych miast województwa,.
W ramach prac zostanie odrestaurowana elewacja budynków, wraz z rewaloryzacją parku, remontem ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego.

Prace zgodnie z harmonogramem powinny się zakończyć w IV kwartale 2015r.