Wycieczka – Świerkocin

Dnia 30 czerwca 2014 zor­ga­ni­zo­wano wycieczkę z miesz­kań­cami domu do Świer­ko­cina — ZOO Safari.