Wycieczka nad Morze – Rewal

Dnia 07 sierp­nia 2014 Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju zor­ga­ni­zo­wał wycieczkę miesz­kańcom naszego domu nad Morze. Miej­scem odpo­czynku był Rewal.