Wędkowanie 2017

W dniu 29 czerwca 2017 r. mieszkańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach.