Wędkowanie 2016

W dniu 29.07.2016 r. (piątek) mieszkańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy trzecie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.