Kolędowanie DPS Moryń

Dnia 14 stycz­nia 2015 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział we wspól­nym kolę­do­wa­niu orga­ni­zo­wa­nym przez Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Moryniu.