Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Wizytacja Wicemarszałka Województwa oraz Starosty Gryfińskiego
Wizytacja Wicemarszałka Województwa oraz Starosty Gryfińskiego

Wizytacja Wicemarszałka Województwa oraz Starosty Gryfińskiego

Dnia 22 października inwestycję wizytował wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, członek zarządu powiatu Tomasze Sergiej i przedstawiciele starostwa.  

Pożegnanie lata 2015
Pożegnanie lata 2015

Pożegnanie lata 2015

Sto­wa­rzy­sze­nie „Dom z ser­cem” w Trzciń­sku Zdroju zor­ga­ni­zo­wało imprezę inte­gra­cyjną pn. „Co nam w duszy gra – Poże­gna­nie lata 2015”, które odbyło się 03.09.2015 r. w Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzciń­sku Zdroju. Wzięło w nim udział 6 pla­có­wek pomocy spo­łecz­nej z woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego takie jak: DPS Trzciń­sko– Zdrój,…

Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju
Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Dzięki długoletnim staraniom władz Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju rozpoczęły się prace remontowe mające na celu odrestaurowanie obiektów dawnego uzdrowiska, a dzisiejszego DPS. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego…

Wędkowanie – Dębce 2015
Wędkowanie – Dębce 2015

Wędkowanie – Dębce 2015

Dnia 25 czerwca miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XIX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy dru­gie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Calineczka
Calineczka

Calineczka

Dnia 19.06.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej ze Stołecznej przygotowali występ dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju pt. „Caliceczka”. Serdecznie dziękujemy w imieniu pracowników i mieszkańców Domu.