Występ gimnazjalistów – czerwiec

Dnia 15 czerwca 2014 miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła mło­dzież z Gim­na­zjum w Choj­nie, z dobrym sło­wem i muzyką.