Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju
Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata
Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata

Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata

Sto­wa­rzy­sze­nie „Dom z ser­cem” w Trzciń­sku Zdroju zor­ga­ni­zo­wało imprezę inte­gra­cyjną pn. „Wspólne pla­żo­wa­nie z pio­senką gorą­cego lata –Poże­gna­nie lata 2014”, które odbyło się 04.09.2014 r. w Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzciń­sku Zdroju. Wzięło w nim udział 12 pla­có­wek pomocy spo­łecz­nej z woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego takie jak: DPS Trzciń­sko– Zdrój,…

Font Resize