Statut Stowarzyszena „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju

 STATUT

STOWARZYSZENIA

„DOM Z SERCEM W TRZCIŃSKU-ZDROJU”

   Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „DOM Z SERCEM W TRZCIŃSKU-ZDROJU” i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.

 § 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu niesienia pomocy Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, a w szczególności mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju oraz osoba starszym i niepełnosprawnym.

 § 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcińsko-Zdrój . Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania celów Statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 § 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz.855 z 2001 r z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r z późn. zm.), ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 § 6

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach:

 1. Działalność nieodpłatna prowadzona jest w sferze zadań publicznych we współpracy z organami administracji publicznej obejmujące główne zadania tych organów: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zakresu aktywnej integracji społecznej.
 2. Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego jest działalność, za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponad gminnym dla osób przewlekle somatycznie chorych, jak również wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom spoza Domów Pomocy Społecznej w ich rehabilitacji społecznej i fizycznej, przeciwdziałaniu ich porzuceniu, izolacji i odrzuceniu.
 3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia nie może być prowadzona w takim samym zakresie jak działalność pożytku publicznego. Dochody z działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie przeznaczać będzie na realizację celów określonych w § 9 – 10 niniejszego Statutu oraz nie może tego przeznaczyć do podziału pomiędzy swoich członków.
 4. Do prowadzenia w/w działalności Stowarzyszenie może tworzyć i powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi, które mogą być prowadzone na zlecenie organów administracji publicznej zgodnie z zakresem działalności Stowarzyszenia.
 5. Jednostki Stowarzyszenia tworzone są w celu wykonywania zadań Statutowych. Decyzje o powołaniu, rejestracji lub rozwiązaniu jednostek podejmuje Uchwałą Zarząd Stowarzyszenia, zatwierdzając Regulamin Organizacyjny, który określa ich organizację i zasady funkcjonowania.
 6. Zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania dyrektorów jednostek Stowarzyszenia regulują odrębne przepisy.

 Rozdział II

Cele, zadania oraz sposoby ich realizacji

 § 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym , a w szczególności pomoc  Domowi  Pomocy Społecznej   w Trzcińsku – Zdroju i jego mieszkańcom, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja ich potrzeby życiowe zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
 2. Wspieranie zadań Statutowych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszenia warunków socjalno – bytowych.
 3. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób  starszych  i  niepełnosprawnych.
 4. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego.
 5. Tworzenie warunków do współuczestniczenia osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym.
 6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy.
 8. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
 9. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych w społeczności międzypokoleniowej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Prowadzenie działań informacyjnych oraz promujących:

– Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

– Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju.

 1. Poradnictwo, szkolenia i doradztwo z zakresu prawa  polityki społecznej dla mieszkańców Domu, ich rodzin, opiekunów prawnych, a także  członków Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
 3. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jako zadania zleconego przez Powiat Gryfiński.
 4. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, którzy ze względów losowych nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb.
 5. Współpracę z osobami i instytucjami  w zakresie zbierania informacji, wymiany kontaktów i doświadczeń w dziedzinie wspomagania osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
 6. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.
 8. Prowadzenie innych instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych form pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
 9. Inne działania sprzyjające realizacji Statutowych celów organizacji.
 10. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów Statutowych oraz realizowanie  swoich celów wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia uzyskując godność członka wspierającego na zasadach określonych Statutem.

 § 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

 § 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:

 1. Jest pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, lub współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

 2. złoży deklarację członkowską na piśmie do Zarządu

 3. przedstawi pozytywną opinię przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 § 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Zasiadania w organach władzy Stowarzyszenia tj. w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 3. Decydowania w drodze głosowania podczas Walnego Zgromadzenia o przyjęciu członka honorowego.
 4. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 5. Udziału w zebraniach, wykładach oraz w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 6. Zgłaszania wniosków co do dalszej działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek.

 § 14

Członkowie zwyczajni, którzy utracili pracę w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, bądź odeszli na emeryturę czy też z innych powodów nie spełniają warunków dla członków zwyczajnych określonych w § 12 pkt. a – nie tracą tytułu członka zwyczajnego, jeżeli sami nie złożą wniosku o rezygnację.

 § 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży stosowną deklarację członkowską na piśmie do Zarządu. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie mogą zasiadać w organach władzy Stowarzyszenia, mogą jednak uczestniczyć – wyłącznie z głosem doradczym – w obradach Walnego Zgromadzenia. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 § 17

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 § 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 § 19

Członkowie honorowi przyjmowani są do Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów członków uprawnionych do głosowania oraz zwolnieni są ze składek członkowskich.

 § 20

Członkami wspierającymi oraz honorowymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

 § 21

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)  Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

b)  Wykluczenia przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, z powodu:

– łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,

– niepłacenia składek przez okres jednego roku.

c)   Wykluczenia przez Walne Zgromadzenie na wniosek minimum pięciu członków         Stowarzyszenia z wyszczególnieniem zarzutów.

d)  Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku.

e)  Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 § 22

W przypadku pojawienia się wszelkich kwestii spornych (odmowa przyjęcia do Stowarzyszenia, utrata członkostwa, zmiany Statutowe członka w organizacji itp.) przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ostateczne i odbywają się w głosowaniu jawnym bądź tajnym – zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie,
a decyzje zapadają bezwzględną większością głosów.

 Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 § 24

Kadencja wszystkich władz  wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

Prawo zgłaszania kandydatów do władz przysługuje członkom na Walnym Zebraniu.

 § 25

Uchwały władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

 § 26

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W jego obradach biorą udział:

 1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym.
 2. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne, Jego obrady prowadzi Przewodniczący Zebrania wybierany każdorazowo na Walnym Zebraniu Członków w drodze głosowania.  Obrady są protokołowane. Protokół podpisują:

–        Prowadzący zebrania.

–        Protokolant.

  § 28

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 § 29

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku informując o terminie i miejscu na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

 § 30

W przypadku nie uzyskania wymaganego kworum Walnego Zgromadzenia Członków (tj. obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania) prowadzący posiedzenie zobowiązany jest ustanowić kolejny termin Walnego Zgromadzenia Członków, w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

 § 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne lub tajne, zależnie od podjętej uchwały.

 § 32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

– Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

– Uchwalania zmian Statutu.

– Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

– Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

– Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

– Uchwalanie budżetu.

– Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

– Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

– Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

– Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

– Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

– Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

– Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 § 33

Powołanie pierwszego składu władz Stowarzyszenia (tj. Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej) powierza się zebraniu założycielskiemu.

 § 34

Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków – reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 § 35

Zarząd składa się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika,

 1. Wyboru Członków Zarządu  Stowarzyszenia  dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, lub jawnym bezwzględną większością głosów – 50% + 1 przy obecności co najmniej połowy składu członków. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 2. Funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza Zarząd wybiera spośród siebie.
 3. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.

 § 36

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący.

§ 37

Do kompetencji zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków oraz zmiany ich statusu członkostwa.
 9. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia.
 10. Pobieranie składek członkowskich.
 11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 12. Składanie sprawozdań właściwym organom kontroli zewnętrznej.
 13. Powoływanie  i kierowanie wewnętrznymi jednostkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im Statutów określających ich status prawny i organizacyjny.
 14. Zatrudnianie lub powoływanie dyrektorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych  Stowarzyszenia nie będących terenowymi jednostkami organizacyjnymi  oraz jednostek prowadzonych w ramach zadań zleconych.
 15. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień dyrektorom wewnętrznych jednostek organizacyjnych lub określonym osobom w granicach umocowania do dokonywania w imieniu Zarządu czynności prawnych.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 § 38

Do opracowania poszczególnych programów ekonomicznych lub ekonomiczno – organizacyjnych oraz przedłożenia wniosków, zarząd może powołać zespoły pomocnicze, komisje problemowe określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

 § 39

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia; składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 § 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu.
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 § 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 42

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

 § 43

W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje podczas obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w drodze głosowania jego członków.

 Rozdział V

Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia.

§ 44

 1. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność Statutową. Niezbędne środki materialne i finansowe służące do realizacji zadań i osiągnięcia celów Stowarzyszenia tworzą: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, dochody z majątku Stowarzyszenia, odsetki i dochody z kapitału oraz ofiarność publiczna. Z działalności gospodarczej, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych .
 2. Inne  wpływy uzyskane z działalności Statutowej.

 § 45

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 § 46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 47

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy: Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika – działających wspólnie i w porozumieniu.

 § 48

Niedopuszczalnym jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii, prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze Statutowego celu danej organizacji.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 49

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, członków uprawnionych do głosowania.

 § 50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 § 51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawo o Stowarzyszeniach.

 Rozdział VII

Postanowienia przejściowe

  § 52

 1. Zmieniony Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu Rejestrowego.
 2. Z dniem wejścia zmienionego Statutu traci moc Statut uchwalony 27.09.2012 r.