Pożegnanie lata 2015

Sto­wa­rzy­sze­nie „Dom z ser­cem” w Trzciń­sku Zdroju zor­ga­ni­zo­wało imprezę inte­gra­cyjną pn. „Co nam w duszy gra – Poże­gna­nie lata 2015”, które odbyło się 03.09.2015 r. w Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzciń­sku Zdroju. Wzięło w nim udział 6 pla­có­wek pomocy spo­łecz­nej z woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego takie jak: DPS Trzciń­sko– Zdrój, DPS Dębce, DPS Moryń,  DPS Nowe Czar­nowo, Dom Kom­ba­tanta i Pio­niera Ziemi Szcze­ciń­skiej, Wycho­wan­ko­wie Pla­cówki Opie­kuń­czo Wycho­waw­czej w Trzciń­sku Zdroju, Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy w Choj­nie.

Tego­roczny pro­gram imprezy obej­mo­wał część ofi­cjalną, kon­kur­sową i taneczno – roz­ryw­kową. Spo­tka­nie roz­po­czął o godz. 11.00 prze­wod­ni­czący Sto­wa­rzy­sze­nia „Dom z Ser­cem” pan Zdzi­sław Iwa­nicki uro­czy­stym powi­ta­niem gości i nagro­dze­niem miesz­kań­ców DPS Trzcińsko-Zdrój bio­rą­cych aktyw­nie udział w życiu naszego Domu, a także za czynny udział w tera­pii zaję­cio­wej, doce­nia­jąc w ten spo­sób ich zaangażowanie.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim spon­so­rom za wspar­cie i oka­zaną pomoc w orga­ni­za­cji tej imprezy.