Grillowanie

Dnia 12 sierp­nia 2014 Sto­wa­rzy­sze­nie “Dom z Ser­cem” w Trzcińsku-Zdroju zor­ga­ni­zo­wał wspólne gri­lo­wa­nie miesz­kań­com Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju.