Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.domzsercem.pl .

Data publikacji strony internetowej: 04.11.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.10.2021 r.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (PodwójneA). Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Serwis posiada mapę strony.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej,
  • część plików graficznych nie ma odpowiedniego opisu dla osób niedowidzących,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15-10-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zdzisław Iwanicki , adres poczty elektronicznej:  dpstz@domzsercem.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju, ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Alei Róż , dalej jest wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych . Na parterze mieści się biuro, pomieszczenia gospodarcze oraz pokoje pensjonariuszy.  Na I piętrze, na które można dostać się schodami lub windą znajdują się pokoje pensjonariuszy oraz kaplica.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek posiada toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do udzielenia pomocy tym osobą odpowiedzialne są osoby zatrudnione w danym dniu.

Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju udostępnia usługi dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych, za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie: poczta elektroniczna: dpstz@domzsercem.pl strona internetowa: www.domzsercem.pl, posiada przenośną pętle indukcyjną .

Do pobrania:

  1. Plan_na_rzecz_poprawy_zapewnienia_dostepnosci