Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Aktualności

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Prze­targ nie­ogra­ni­czony na: “Wymiana sto­larki okien­nej i drzwio­wej w budynku Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju” Zama­wia­jący: Sto­wa­rzy­sze­nie “Dom z Ser­cem” ul. Aleja Róż 1, 74–510 Trzcińsko-Zdrój Tryb postę­po­wa­nia: prze­targ nie­ogra­ni­czony — art. 39 ustawy Prawo Zamó­wień Publicznych Adres strony inter­ne­to­wej, na któ­rej zamiesz­czona jest Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków…

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Zarząd Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” jako wykonawca została wyłoniona firma: Bemo Motors sp. z o.o. ul. Pomorska 115 B, 70-812 Szczecin z ceną: 102.090,00 zł brutto słownie:…

Zakup samochodu osobowego do przewodu osób niepełnosprawnych

                                                                                   Trzcińsko-Zdrój 25.04.2012  Uczestnicy postępowania wszyscy  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”  Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.04.2012r. w związku z ww. postępowaniem:  Pytanie…

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” Zastał wyłoniony dostawca: OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z.o.o UL. CHMIELEWSKIEGO 22 a, 70-028 SZCZECIN z…

Przetarg na dostawę oleju opałowego

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju, ul. Aleja Róż 1, zapra­sza do udziału w zamó­wie­niu publicz­nym na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO pro­wa­dzo­nego w try­bie prze­targu nieograniczonego. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup wraz z suk­ce­sywną dostawą ok. 50.000 litrów (w skali roku) oleju opa­ło­wego lekkiego. Więcej >>>

Font Resize