Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Wędkowanie – Dębce 2015
Wędkowanie – Dębce 2015

Wędkowanie – Dębce 2015

Dnia 25 czerwca miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XIX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy dru­gie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Calineczka
Calineczka

Calineczka

Dnia 19.06.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej ze Stołecznej przygotowali występ dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju pt. „Caliceczka”. Serdecznie dziękujemy w imieniu pracowników i mieszkańców Domu.

Seni Cup 2015
Seni Cup 2015

Seni Cup 2015

W dniach 20–22 maja, miesz­kańcy Domu, brali udział po raz dziewiąty w Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym Piłki Noż­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Seni Cup 2015 w Pogo­rze­licy. Orga­ni­za­to­rami tej imprezy były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych , Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Opieki Dłu­go­ter­mi­no­wej i Pomocy Spo­łecz­nej „Dom Pod Słoń­cem” oraz Fun­da­cja „ Razem Zmie­niamy Świat”.…