Więcej o: Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Dzięki długoletnim staraniom władz Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju rozpoczęły się prace remontowe mające na celu odrestaurowanie obiektów dawnego uzdrowiska, a dzisiejszego DPS. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, OŚ PRIORYTETOWA 5 – TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA, Poddziałanie 5.2.2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Realizatorem projektu jest Powiat Gryfiński w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju, w ramach projektu pn:” Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego” nr projektu WND-RPZP.05.02.02-32-003/10.

Założeniem projektu jest odrestaurowanie obiektów będących zabytkiem związanym ze zdrojowym charakterem miasta, gdyż obiekt ten został wybudowany jako uzdrowisko borowinowe uruchomione na przełomie XIX i XX wieku. Jego renowacja odtworzy ważny aspekt funkcjonowania miasta, podkreśli jego charakter, tożsamość kulturową i odrębność w stosunku do innych miast województwa,.
W ramach prac zostanie odrestaurowana elewacja budynków, wraz z rewaloryzacją parku, remontem ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego.

Prace zgodnie z harmonogramem powinny się zakończyć w IV kwartale 2015r.

Więcej o: VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Żeglarskiej

VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Żeglarskiej

Dnia 26 czerwca 2015 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej orga­ni­zo­wa­nym przez Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Szczecinie przy ul. Romera

Więcej o: Wędkowanie – Dębce 2015

Wędkowanie – Dębce 2015

Dnia 25 czerwca miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XIX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy dru­gie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Więcej o: Calineczka

Calineczka

Dnia 19.06.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej ze Stołecznej przygotowali występ dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju pt. „Caliceczka”. Serdecznie dziękujemy w imieniu pracowników i mieszkańców Domu.

Więcej o: „Siejmy Radość” – Moryń 2015

„Siejmy Radość” – Moryń 2015

Dnia 12 czerwca 2015 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział we wspólnym koncertowaniu pn. „Siejmy Radość” orga­ni­zo­wa­nym przez Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Moryniu.