Więcej o: Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata

Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata

Sto­wa­rzy­sze­nie „Dom z ser­cem” w Trzciń­sku Zdroju zor­ga­ni­zo­wało imprezę inte­gra­cyjną pn. „Wspólne pla­żo­wa­nie z pio­senką gorą­cego lata –Poże­gna­nie lata 2014”, które odbyło się 04.09.2014 r. w Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzciń­sku Zdroju. Wzięło w nim udział 12 pla­có­wek pomocy spo­łecz­nej z woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego takie jak: DPS Trzciń­sko– Zdrój, DPS Dolice, DPS Dębce, DPS Moryń, DPS Pyrzyce, DPS Nowe Czar­nowo, Dom Kom­ba­tanta i Pio­niera Ziemi Szcze­ciń­skiej, Wycho­wan­ko­wie Pla­cówki Opie­kuń­czo Wycho­waw­czej w Trzciń­sku Zdroju, Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy w Choj­nie, WTZ z Gosz­kowa, Zespół Szkół Spe­cjal­nych w Nowym czarnowie.

Tego­roczny pro­gram imprezy obej­mo­wał część ofi­cjalną, kon­kur­sową i taneczno – roz­ryw­kową. Spo­tka­nie roz­po­czął o godz. 11.00 prze­wod­ni­czący Sto­wa­rzy­sze­nia „Dom z Ser­cem” pan Zdzi­sław Iwa­nicki uro­czy­stym powi­ta­niem gości i nagro­dze­niem miesz­kań­ców DPS Trzcińsko-Zdrój bio­rą­cych aktyw­nie udział w życiu naszego Domu, a także za czynny udział w tera­pii zaję­cio­wej, doce­nia­jąc w ten spo­sób ich zaangażowanie.

Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­nej imprezy były przboje gorą­cego lata. Każdy z uczest­ni­ków wystą­pił na sce­nie z tanecz­nymi prze­bo­jami lata pre­zen­tu­jąc swoje moż­li­wo­ści wokalne.

Po czę­ści kon­kur­so­wej, wszyst­kich uczest­ni­ków zapro­szono do wspól­nej zabawy przy muzyce do któ­rej przy­gry­wał zespół z Cen­trum Kul­tury z Miesz­ko­wic. Imprezę zakoń­czono o godzi­nie 15.00, wzięło w niej udział bli­sko 200 osób.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim spon­so­rom za wspar­cie i oka­zaną pomoc w orga­ni­za­cji tej imprezy.

Więcej o: Wycieczka nad Morze – Rewal

Wycieczka nad Morze – Rewal

Dnia 07 sierp­nia 2014 Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju zor­ga­ni­zo­wał wycieczkę miesz­kańcom naszego domu nad Morze. Miej­scem odpo­czynku był Rewal.

Więcej o: Grillowanie

Grillowanie

Dnia 12 sierp­nia 2014 Sto­wa­rzy­sze­nie “Dom z Ser­cem” w Trzcińsku-Zdroju zor­ga­ni­zo­wał wspólne gri­lo­wa­nie miesz­kań­com Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju.

Więcej o: Wycieczka – Świerkocin

Wycieczka – Świerkocin

Dnia 30 czerwca 2014 zor­ga­ni­zo­wano wycieczkę z miesz­kań­cami domu do Świer­ko­cina — ZOO Safari.

Więcej o: Występ gimnazjalistów – czerwiec

Występ gimnazjalistów – czerwiec

Dnia 15 czerwca 2014 miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła mło­dzież z Gim­na­zjum w Choj­nie, z dobrym sło­wem i muzyką.

Więcej o: Dębce 2014 – Wędkowanie

Dębce 2014 – Wędkowanie

Dnia 17 czerwca miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W kon­kur­sie zdo­by­li­śmy dru­gie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.