Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Prze­targ nie­ogra­ni­czony na: “Wymiana sto­larki okien­nej i drzwio­wej w budynku Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju”

 1. Zama­wia­jący: Sto­wa­rzy­sze­nie “Dom z Ser­cem” ul. Aleja Róż 1, 74–510 Trzcińsko-Zdrój
 2. Tryb postę­po­wa­nia: prze­targ nie­ogra­ni­czony — art. 39 ustawy Prawo Zamó­wień Publicznych
 3. Adres strony inter­ne­to­wej, na któ­rej zamiesz­czona jest Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków Zamó­wie­nia: bip.gryfino.powiat.pl
 4. Przed­miot zamówienia:
 1. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wymiana sto­larki okien­nej i drzwio­wej w budynku Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzciń­sku Zdroju ul. Aleja Róż 1
  (kod CPV: 45421125–6)
 2. Użyte mate­riały muszą posia­dać Ate­sty Tech­niczne ITB lub Cer­ty­fi­katy Zgod­no­ści z Apro­batą Tech­niczną oraz Atest Higie­niczny PZH..
 3. Szcze­gó­łowy opis przed­miotu zamó­wie­nia został okre­ślony za pomocą spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nej wyko­na­nia i odbioru robót budow­la­nych oraz przed­miaru robót .
 4. Wyko­nawca przyj­muje do wia­do­mo­ści, iż ze względu na orga­ni­za­cję pracy jed­nostki, w któ­rej odby­wają się roboty, prace będą wyko­ny­wane kolejno w poszcze­gól­nych pomiesz­cze­niach w usta­le­niu z kie­ru­ją­cym placówką.
 5. W związku z czę­ściową wymianą sto­larki okien­nej i drzwio­wej w 2009 roku ist­nieje koniecz­ność mon­tażu sto­larki nie odbie­ga­ją­cej od wyglądu sto­larki uprzed­nio wymienionej
 • Zama­wia­jący nie dopusz­cza moż­li­wość skła­da­nia ofert częściowych.
 • Zama­wia­jący nie dopusz­cza moż­li­wo­ści skła­da­nia ofert wariantowych.
 • Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia:
  Ter­min wyko­na­nia zamó­wie­nia:
  : 60 dni od daty zawar­cia umowy
 • Zwią­za­nie ofertą: 30 dni od dnia wyzna­czo­nego na skła­da­nie ofert.
 • Spe­cy­fi­ka­cję Istot­nych Warun­ków Zamó­wie­nia można ode­brać oso­bi­ście w budynku Domu Pomocy Spo­łecz­nej przy ul. Aleja Róż 1 , 74–510 Trzciń­sko Zdrój, pocztą na pisemny wnio­sek lub pobrać ze strony inter­ne­to­wej bip.gryfino.powiat.plOBOWIĄZKIEM OFERENTA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PRZETARGOWEJ JEST DOKONANIE WŁASNYCH POMIARÓW WYMIENIANEJ STOLARKI.
 • Warunki udziału:
  1. O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wyko­nawcy, któ­rzy speł­niają prze­słanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó­wień publicznych.
  2. O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­nawcy, któ­rzy nie są wyklu­czeni z postę­po­wa­nia na pod­sta­wie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
 • Wyko­nawca ubie­ga­jący się o udzie­le­nie zamó­wie­nia zobo­wią­zany jest załą­czyć do oferty nastę­pu­jące dokumenty:
  1. For­mu­larz ofer­towy (zgod­nie z zał. nr 1 do SIWZ)
  2. Oświad­cze­nie Wyko­nawcy o speł­nie­niu warun­ków udziału w postę­po­wa­niu na pod­sta­wie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó­wień publicz­nych (zgod­nie z zał. nr 2 do SIWZ)
  3. Oświad­cze­nie, że Wyko­nawca nie pod­lega wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego na pod­sta­wie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamó­wień publicz­nych (zgod­nie z zał. nr 3 do SIWZ)
  4. Aktu­alny odpis z wła­ści­wego reje­stru albo aktu­alne zaświad­cze­nie o wpi­sie do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, jeżeli odrębne prze­pisy wyma­gają wpisu do reje­stru lub zgło­sze­nia do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (wysta­wione nie wcze­śniej niż 6 m-cy przed upły­wem ter­minu wyzna­czo­nego do skła­da­nia ofert)
  5. Para­fo­wany na każ­dej stro­nie wzór umowy (zał. nr. 4 do SIWZ)
  6. Oświad­cze­nie o nie­za­le­ga­niu z opła­ca­niem podat­ków oraz opła­tami i skład­kami na ubez­pie­cze­nia zdro­wotne i spo­łeczne (zgod­nie z zał. nr 5 do SIWZ)
  7. Peł­no­moc­nic­two do repre­zen­to­wa­nia Wyko­nawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.
  8. Szcze­gó­łowy kosz­to­rys ofertowy.
  9. Wykaz wyko­na­nych robót budow­la­nych przed dniem ogło­sze­nia niniej­szego postę­po­wa­nia, a jeżeli okres pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści jest krót­szy — w tym okre­sie, odpo­wia­da­ją­cych swoim rodza­jem i war­to­ścią robo­tom budow­la­nym sta­no­wią­cym przed­miot zamó­wie­nia z poda­niem ich war­to­ści oraz daty i miej­sca wyko­na­nia (zgod­nie z zał. nr 6 do SIWZ).. Za roboty podobne Zama­wia­jący uzna takie, któ­rych war­tość wyno­siła, co naj­mniej 80.000 zł brutto oraz obej­mo­wała swym zakre­sem branżę budowlaną.
 • Wyko­nawca spełni warunki udziału w postę­po­wa­niu poprzez dostar­cze­nie waż­nych oświad­czeń i doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie warun­ków udziału w postępowaniu
 • Zama­wia­jący nie wymaga wnie­sie­nia wadium
 • Osobą upraw­nioną do kon­tak­tów z Wyko­naw­cami ze strony Zama­wia­ją­cego jest: p. Prze­my­sław Puterko tel. 091 4148060
 • Zabez­pie­czoną ofertę należy zło­żyć w ter­mi­nie do dnia 04.06.2012 r. do godz. 10.00 w biu­rze Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju ul. Aleja Róż 1.
 • Otwar­cie ofert nastąpi w dniu 04.06.2012 r. o godz. 10.30 w budynku Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju
 • Kry­te­rium wyboru ofert i ich zna­cze­nie:
  Cena — 100%
 • Do pobrania:
  Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków Zamówieniazip1 Przetarg nieograniczony na: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

  Font Resize