Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Prze­targ nie­ogra­ni­czony na: “Wymiana sto­larki okien­nej i drzwio­wej w budynku Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju” Zama­wia­jący: Sto­wa­rzy­sze­nie “Dom z Ser­cem” ul. Aleja Róż 1, 74–510 Trzcińsko-Zdrój Tryb postę­po­wa­nia: prze­targ nie­ogra­ni­czony — art. 39 ustawy Prawo Zamó­wień Publicznych Adres strony inter­ne­to­wej, na któ­rej zamiesz­czona jest Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków…

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Zarząd Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” jako wykonawca została wyłoniona firma: Bemo Motors sp. z o.o. ul. Pomorska 115 B, 70-812 Szczecin z ceną: 102.090,00 zł brutto słownie:…

Font Resize