Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Zakup samochodu osobowego do przewodu osób niepełnosprawnych

                                                                                   Trzcińsko-Zdrój 25.04.2012

 Uczestnicy postępowania wszyscy

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”

 Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.04.2012r. w związku z ww. postępowaniem:

 Pytanie nr.1

Czy Zamawiający pokrywa koszt dostawy samochodu od wykonawcy do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie pokrywa kosztów dostawy samochodu z siedziby wykonawcy do zamawiającego.

Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający dopuszcza radio fabryczne CD z z gniazdem wejściowym MP3 i 4 głośnikami (2 przednie i 2 tylne)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza radio fabryczne CD z gniazdem wejściowym Mp3 z czterema głośnikami ( 2 przednie i 2 tylne ).

Pytanie nr.3

Czy Zamawiający dopuszcza kolor nadwozia srebrny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kolor nadwozia srebrny.

—————————————————————————————

Trzcińsko Zdrój 20.04.2012

                             Uczestnicy postępowania wszyscy

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”

Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.04.2012r. w związku z ww. postępowaniem:

 Pytanie nr.1

Czy zamawiający wymaga aby pojazd posiadał nawigację GPS wbudowaną w kokpit pojazdu czy przenośną?

Odpowiedź

Zamawiający przyjmie obydwie opcje wyposażenia pojazdu  w nawigację GPS

Pytanie nr. 2

Czy zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał kolor nadwozia metaliczny czy nie metaliczny

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby pojazd posiadał kolor metaliczny

( preferowane kolory ciemne np. granat, zieleń itp.)

Pytanie nr.3

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał system wspomagania ruszania przy wzniesieniu ( w system ten wyposażone są maksymalnie dwie marki dostępne na polskim rynku) co może naruszać artykuł 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, który zobowiązuje zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści samochód nie spełniający tego kryterium?

Odpowiedź

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikiem do nr 3. do tej Specyfikacji zamawiający nie dopuści oferty z pojazdem nie posiadającym systemu wspomagania ruszania pod górę.

————————————————————————————

Zakup samochodu

Zamó­wie­nie publiczne na zakup samo­chodu oso­bo­wego do prze­wozu osób nie­peł­no­spraw­nych pro­wa­dzone w try­bie prze­targu nieograniczonego

Sto­wa­rzy­sze­nie Dom z Ser­cem w Trzcińsku-Zdroju, ul. Aleja Róż 1, zapra­sza do udziału w zamó­wie­niu publicz­nym na zakup samo­chodu oso­bo­wego do prze­wozu osób nie­peł­no­spraw­nych pro­wa­dzo­nego w try­bie prze­targu nieograniczonego.

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup samo­chodu oso­bo­wego do prze­wozu osób niepełnosprawnych.

Nie dopusz­cza się skła­da­nie ofert czę­ścio­wych i wariantowych.

Dostawcy ubie­ga­jący się o udzie­le­nie zamó­wie­nia muszą speł­nić warunki specyfikacji.

Jedy­nym kry­te­rium jest cena brutto.

Ter­min zwią­za­nia ofertą wynosi 30 dni od daty upływu skła­da­nia ofert.

Oferty należy skła­dać w biu­rze Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju, ul. Aleja Róż 1 od ponie­działku do piątku w godz.7.00–15.00. do godz. 10.00 dnia 11.05.2012 roku.

Otwar­cie ofert nastąpi dnia 11.05.2012r o godz. 10.30

Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia do 31.08.2012r.

Prze­targ będzie pro­wa­dzony zgod­nie z Pra­wem Zamó­wień Publicz­nych z dnia 29.01.2004 roku z póź­niej­szymi zmianami.

Spe­cy­fi­ka­cję istot­nych warun­ków zamó­wie­nia można ode­brać w Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju , Al. Róż 1 u P. Prze­my­sława Puterko tel. (091) 4148 060 w dni powsze­dnie od 7.00 do 15.00 lub pobrać na stro­nie inter­ne­to­wej bip.gryfino.powiat.pl oraz domzsercem.pozytek.info

Nie prze­wi­duje się wpłaty wadium.

Doku­menty do pobra­nia:
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

Font Resize