Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Przetarg na dostawę oleju opałowego

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju, ul. Aleja Róż 1, zapra­sza do udziału w zamó­wie­niu publicz­nym na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO pro­wa­dzo­nego w try­bie prze­targu nieograniczonego.

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup wraz z suk­ce­sywną dostawą ok. 50.000 litrów (w skali roku) oleju opa­ło­wego lekkiego.

Więcej >>>

Font Resize