Aktualności

Występ gimnazjalistów – czerwiec

Dnia 15 czerwca 2014 miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła mło­dzież z Gim­na­zjum w Choj­nie, z dobrym sło­wem i muzyką.

Dębce 2014 – Wędkowanie

Dnia 17 czerwca miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W kon­kur­sie zdo­by­li­śmy dru­gie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Seni Cup 2014

W dniach 21–23 maja, miesz­kańcy Domu, brali udział po raz ósmy w Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym Piłki Noż­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Seni Cup 2014 w Pogo­rze­licy. Orga­ni­za­to­rami tej imprezy były TZMO, Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Opieki Dłu­go­ter­mi­no­wej i Pomocy Spo­łecz­nej „Dom Pod Słoń­cem” oraz Fun­da­cja „ Razem Zmie­niamy Świat”. Corocz­nym celem roz­gry­wek, jest inte­gra­cja osób nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie ze spo­łe­czeń­stwem w opar­ciu o zasady akcep­ta­cji, zro­zu­mie­nia i wza­jem­nego sza­cunku, oraz popu­la­ry­za­cja piłki noż­nej wśród miesz­kań­ców DPS-ów i innych pla­có­wek dłu­go­ter­mi­no­wych. W tur­nieju brały udział 24 dru­żyny. Ze względu na wiek i stan zdro­wia, nasi pod­opieczni nie pod­jęli rywa­li­za­cji na boisku w meczach kwa­li­fi­ka­cyj­nych, nato­miast nie mieli sobie rów­nych w wielu kon­kur­sach spor­to­wych. Wszyst­kim dru­ży­nom słu­ży­li­śmy gorą­cym dopin­giem.Pod­czas tur­nieju bra­li­śmy rów­nież udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym, wie­czorku arty­stycz­nym i oczy­wi­ście we wspól­nej zaba­wie. Takie spo­tka­nia dają moż­li­wość naszym miesz­kań­com nawią­za­nia nowych i pod­trzy­my­wa­nia nawią­za­nych już zna­jo­mo­ści, a także choć na chwilę zapo­mnieć o wła­snych sła­bo­ściach i nie­peł­no­spraw­no­ści. Dzię­ku­jemy orga­ni­za­to­rom za moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w fan­ta­stycz­nym tur­nieju i atrak­cje pod­czas całego pobytu. Z gło­wami peł­nych wspo­mnień i wra­żeń, nie możemy docze­kać się kolej­nej edy­cji Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nego Seni Cup.

Przegląd Inscenizacji Tanecznej – Chojna

Dnia 07 maja 2014 miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w prze­glą­dzie insce­ni­za­cji tanecz­nej w Choj­nie. Wystą­pi­li­śmy z Can­try Schow.

Piosenka żeglarska – Gryfino

Dnia 13 maja 2014 miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w “Nep­tu­nali” w Gry­fi­nie pod­czas któ­rej zdo­byli pierw­sze miej­sce w pio­sence szanty.

Występ gimnazjalistów z Chojny

Dnia 08 marca 2014 z oka­zji Dnia Kobiet miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła mło­dzież z Gim­na­zjum w Choj­nie, orga­ni­zu­jac kon­cert życzeń

Goszków 2013

W dniu 20.09.2013 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wzięli udział w IV Powiatowej Olimpiadzie Integracyjnej o Puchar Starosty Gryfińskiego. Impreza odbyła się jak co roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Uczestnicy musieli wykazać się w grupowym współzawodnictwie zręcznością, szybkością i dokładnością w niecodziennych konkurencjach takich jak: bieg slalomem ze świnią zrobiona z worka i trocin, odnalezienie na czas jak największej ilości ziemniaków zakopanych w taczce piachu oraz rzut kaloszem do koła. Inicjatywą Olimpiady było integracja, współpraca drużynowa i przede wszystkim dobra zabawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali puchar i medale z rąk w-ce Starosty Pana Jerzego Millera.

Pożegnanie lata 2013 – Festyn pieroga

Stowarzyszenie „Dom z sercem” w Trzcińsku Zdroju zorganizowało imprezę integracyjną pn. „Pożegnanie lata 2013- festyn pieroga”, które odbyło się 05.09.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. Wzięło w nim udział 12 placówek pomocy społecznej z województwa zachodniopomorskiego takie jak: DPS Trzcińsko- Zdrój, DPS Dolice, DPS Dębce, DPS Moryń, DPS Pyrzyce, DPS Nowe Czarnowo, DPS Szczecin, Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Trzcińsku Zdroju, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie, WTZ z Goszkowa, DPS Resko.

Tegoroczny program imprezy obejmował część oficjalną, konkursową i taneczno – rozrywkową. Spotkanie rozpoczął o godz. 11.00 przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z sercem” pan Zdzisław Iwanicki uroczystym powitaniem gości i nagrodzeniem mieszkańców DPS Trzcińsko-Zdrój biorących aktywnie udział w życiu naszego Domu, a także za czynny udział w terapii zajęciowej, doceniając w ten sposób ich zaangażowanie.

Tematem przewodnim tegorocznej imprezy były pierogi, to też głównym punktem był konkurs lepienia pierogów na czas. Jury oceniało czas, ilość i jakość wykonanych pierogów. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny z każdej placówki. Wspólnie ulepiono 675 pierogów w czasie 30 minut. W konkursie brali również udział: przedstawiciele zarządu powiatu, dyrektor PCPR , dyrektorzy placówek, przedstawiciele TZMO i pracownicy DPS. Konkurs dostarczył wszystkim świetnej zabawy i dużo śmiechu. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Po części konkursowej, wszystkich uczestników zaproszono do wspólnej zabawy przy muzyce do której przygrywał zespół muzyczny „Składak” z Mieszkowic. Imprezę zakończono o godzinie 15.00, wzięło w niej udział blisko 200 osób.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc w organizacji tej imprezy.

Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego

W dniu 07.09.2013 roku podczas uroczystej wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego „Nie od razu Polskę zbudowano”, które odbyły się w zespole pałacowo-parkowym w Siemczynie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków uhonorował Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju dyplomem uznania za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie, które od 2008 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w historycznym zespole dawnych zabudowań domu zdrojowego nieustannie stara się remontować i prawidłowo utrzymywać te obiekty odznaczające się wysokimi walorami kulturowymi.

Dyplom odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Wojciecha Drożdża, Przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Pan Zdzisław Iwanicki.