Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Aktualności

Festiwal Piosenki Religijnej pn. „Rio w Moryniu”

Festiwal Piosenki Religijnej pn. „Rio w Moryniu”

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju 13.czerwca brali udział w Festiwalu Piosenki Religijnej pn. „Rio w Moryniu” organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. Impreza zainspirowana była zbliżającymi się obchodami Światowych Dni Młodzieży w Brazylii którym patronować będzie Ojciec Święty Franciszek. W przeglądzie brały udział placówki pomocy społecznej…

Seni Cup 2013

Seni Cup 2013

W dniach 22-24 maja, mieszkańcy naszego Domu, brali udział po raz siódmy w Turnieju Kwalifikacyjnym Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup 2013 w Wieleniu. Organizatorami tej imprezy były TZMO, Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem” oraz Fundacja „ Razem Zmieniamy Świat”. Corocznym celem rozgrywek,…

Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem głównym w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

  W wyniku złożenia przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku Zdroju w marcu 2012 roku wniosku o dofinansowanie prac remontowych, polegających na wymianie pokrycia dachowego nad wejściem głównym wraz z obróbkami blacharskimi, Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 30.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację powyższego zadania. W wyniku ogłoszonego…

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia “Dom z Ser­cem” w Trzcińsku-Zdroju infor­muje, że w postę­po­wa­niu na zamó­wie­nie publiczne pro­wa­dzone w try­bie prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na “Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” jako wyko­nawca została wyło­niona firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TEOKNA” z ceną: 106.685,64 zł brutto słow­nie: (sto sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć…

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Prze­targ nie­ogra­ni­czony na: “Wymiana sto­larki okien­nej i drzwio­wej w budynku Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju” Zama­wia­jący: Sto­wa­rzy­sze­nie “Dom z Ser­cem” ul. Aleja Róż 1, 74–510 Trzcińsko-Zdrój Tryb postę­po­wa­nia: prze­targ nie­ogra­ni­czony — art. 39 ustawy Prawo Zamó­wień Publicznych Adres strony inter­ne­to­wej, na któ­rej zamiesz­czona jest Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków…

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Zarząd Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” jako wykonawca została wyłoniona firma: Bemo Motors sp. z o.o. ul. Pomorska 115 B, 70-812 Szczecin z ceną: 102.090,00 zł brutto słownie:…

Zakup samochodu osobowego do przewodu osób niepełnosprawnych

                                                                                   Trzcińsko-Zdrój 25.04.2012  Uczestnicy postępowania wszyscy  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”  Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.04.2012r. w związku z ww. postępowaniem:  Pytanie…