Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata
Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata

Pożegnanie lata 2014 – Przeboje gorącego lata

Sto­wa­rzy­sze­nie „Dom z ser­cem” w Trzciń­sku Zdroju zor­ga­ni­zo­wało imprezę inte­gra­cyjną pn. „Wspólne pla­żo­wa­nie z pio­senką gorą­cego lata –Poże­gna­nie lata 2014”, które odbyło się 04.09.2014 r. w Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Trzciń­sku Zdroju. Wzięło w nim udział 12 pla­có­wek pomocy spo­łecz­nej z woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego takie jak: DPS Trzciń­sko– Zdrój,…

Seni Cup 2014
Seni Cup 2014

Seni Cup 2014

W dniach 21–23 maja, miesz­kańcy Domu, brali udział po raz ósmy w Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym Piłki Noż­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Seni Cup 2014 w Pogo­rze­licy. Orga­ni­za­to­rami tej imprezy były TZMO, Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Opieki Dłu­go­ter­mi­no­wej i Pomocy Spo­łecz­nej „Dom Pod Słoń­cem” oraz Fun­da­cja „ Razem Zmie­niamy Świat”. Corocz­nym celem roz­gry­wek, jest…